Home > Error Code > Error Code Dell Hard Drive 0142

Error Code Dell Hard Drive 0142

Contents

m 0 l durx1 10 April 2015 01:01:03 gregbattis said:Sure thing. PSA 1000-0148 ePSA 2000-0148 ersätts av 2000-0152 PSA Optical Drive - BIST --(s) (PSA, optisk enhet - BIST -- (s)) ePSA Optical Drive - Incorrect status. (ePSA, optisk enhet – Felaktig The warranty expired 2 weeks ago and the replacement hard-drive expired last night! Det kan leda till att felaktiga fel rapporteras. have a peek at this web-site

error code 2000 0142 This is a discussion on error code 2000 0142 within the Hard Drive Support forums, part of the Tech Support Forum category. It will help. Now, coincidences do happen but I can't help thinking they put an iffy 'refurb' drive in that they hoped would last longer that the warranty, rather than a new drive. How do we start it in safe mode..I am not tech savvy, but willing to give a try. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19463826

Error Code 2000 0142 Dell Hard Drive

I don't think it is the problem though. F is the DVD drive I think this means the hardrive is so bust it is not even detectable. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. permalinkembedsavegive gold[–]ORD_to_SFO[S] 0 points1 point2 points 2 years ago(0 children)Thanks for the tip permalinkembedsaveparentgive goldaboutblogaboutsource codeadvertisejobshelpsite rulesFAQwikireddiquettetransparencycontact usapps & toolsReddit for iPhoneReddit for Androidmobile websitebuttons<3reddit goldredditgiftsUse of this site constitutes acceptance of our User

Felen 2000-0326 och 2000-0415 kan också rapporteras felaktigt om vissa typer av LCD-kablar finns kopplade. I ran diagnostics and got the 2000-0142, Status 79. When you ran your windows disk, where did you get it? Dell Hard Drive Dst Short Test Error Code 0142 Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

När du kör diagnostiken och får en felkod och behöver ytterligare hjälp går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dell Hard Drive Error Code 0146 Det är med andra ord en genomgång av datorns inbyggda självdiagnostik och vad felkoderna betyder. Koppla från och sätt tillbaka CMOS-batteriet. Innehållsförteckning: Vad är PSA-diagnostik?

You can only upload files of type PNG, JPG, or JPEG. Hard Drive Error Code 0142 Repair Tip Newegg Amazon Ebay Micro Center TigerDirect Bliss Computers - Laptop LCD Screens Monoprice - Cables Mwave Laptop Battery Store - Laptop Batteries Xoxide - Cases, Case Mods, Heatsinks, etc. It brings you to a command prompt : Type in CHKDSK or Type in CHKDSK/R Hit the ENTER key Once your machine has finished and repairing the hard drive, type EXIT It is a new hdd, and nothing happened to it, or the last one for that matter.

Dell Hard Drive Error Code 0146

When a message of incorrect command is returned, it's because the command was not typed in correctly. http://www.techsupportforum.com/forums/f16/error-code-2000-0142-a-964769.html You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. Error Code 2000 0142 Dell Hard Drive PSA 1000-0223 ePSA 2000-0223 (Används inte med UEFI BIOS) System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect. (Moderkort – Timer – Nivån för första klockutdata för intervalltimer Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 That's why it's always nice to see a forum like this where like-minded people will share their knowledge and help others "An ounce of prevention is worth a pound of cure"

Rensa loggen. Check This Out Om du har någon av de bärbara datorerna ur E-serien kan du även trycka på knappen för ljud av samtidigt som du startar. Uppdatera till senaste BIOS. Om den har ett PCI-E-expansionskort kopplar du från och sätter tillbaka kortet.Upprepa PSA-diagnostiken. Dell Support

Upprepa PSA-diagnostiken. My current drive is a Western Digital 160GB and my old one was a WD 120GB. Add a comment Submit · just now Report Abuse Add your answer Help with error code 2000-0142 Dell? Source Uppdatera till senaste BIOS.

Don't buy a Dell you will be sorry especially after what you have to pay for it. Dell Validation Code PSA 1000-0322 ePSA 2000-0322 PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter (PSA-LCD-skärm - Fel vid åtkomst till LCD-inverteringsenhet) ePSA-LCD panel - Unable to modify brightness (ePSA-LCD-skärm – det gick Om du vet att det finns en fungerande hårddisk ser du om det går att identifiera den, eller testa den misstänkt felaktiga hårddisken i ett fungerande system.

Can I buy something to connect the scorpion 2.5in drive to my pc?

PSA NA ePSA 2000-0328 LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-skärm – det gick inte att identifiera växlingar i sensorn för omgivande ljus) Sensorn för omgivande Obs! Upprepa PSA-diagnostiken Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dell Hard Drive Error Code 2000-0151 Se om det finns en uppdatering av fast programvara för systemet på http://www.dell.com/Support/.

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Anteckningar: En av de vanligaste uppgifterna som du blir ombedd att utföra när du felsöker ett system är att uppdatera systemets BIOS (Basic Input/Output System), även kallade systeminställningarna.Vi rekommenderar starkt att Se om det finns en uppdatering av fast programvara för systemet på http://www.dell.com/Support/. http://ajdesignsoftware.com/error-code/error-code-lights-dell.php Can anyone help me fix this problem?

PSA 1000-0242 ePSA 2000-0242 (Används inte med UEFI BIOS) PSA System board - no interrupt detected for IRQ (PSA-moderkort - inget avbrott identifierades för IRQ). Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka minnet. PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected. (Värme – Termisk utlösning har identifierats.) Systemet identifierade upprepade fall av termisk utlösning som orsakats av för mycket värme. Update… October 20, 2012 Didn't work for me.

Uppdatera till senaste BIOS. Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. If you still get problems after the scan's done, use 'Repair' again but this time type fixmbr and press Return/Enter. HDDs don't like being jolted and because they contain electric motors they also don't like fluctuations in their power supply.

Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln. PSA 1000-0123 ePSA 2000-0123 (Används inte med UEFI BIOS) Memory - Integrity test failed. (Minne – Integritetstest misslyckades.) Ett fel som kan omfatta systemets huvudmoderkort eller minnet uppstod under testerna. Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln. PSA 1000-0213 ePSA 2000-0213 (Används inte med UEFI BIOS) System board - CMOS battery failure detected. (Moderkort – Ett CMOS-batterifel har upptäckts.) Ett fel rörande CMOS-batteriet uppstod under testerna (det här

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Upprepa PSA-diagnostiken Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.